Scores from 1919

1919 Newton 7 Sedgwick 13 1919
1919 Newton 13 Buhler 7 Frank Lindley
1919 Newton 6 Chase County 0 1-5
1919 Newton 7 McPherson 0
1919 Newton 13 Buhler 0
1919 Newton 13 Sedgwick 0