Scores from the 1920’s

1928 Newton 0 Halstead 7 1928
1928 Newton 0 Kingman 12 3-6
1928 Newton 0 Marion 14 Wilford Okerberg
1928 Newton 0 Wichita 33
1928 Newton 6 Wellington 2
1928 Newton 0 Ark City 13
1928 Newton 6 Hutchinson 0
1928 Newton 18 Peabody 0
1928 Newton 0 El Dorado 9
1927 Newton 0 Haven 31 1927
1927 Newton 0 Kingman 45 J. Birch Stuart
1927 Newton 0 Marion 0 1-8
1927 Newton 6 Wichita 47
1927 Newton 12 Wellington 6
1927 Newton 7 Hutchinson 13
1927 Newton 6 Ark City 26
1927 Newton 0 Peabody 31
1927 Newton 0 El Dorado 22
1925 Newton 18 Haven 13 J. Birch Stuart
1925 Newton 7 Chase County 0 6-2-1
1925 Newton 0 Marion 0
1925 Newton 33 McPherson 0
1925 Newton 13 Wellington 0
1925 Newton 6 Peabody 14
1925 Newton 0 Hutchinson 0
1925 Newton 7 El Dorado 0
1925 Newton 13 Wichita 0
1923 Newton 12 Douglas 0 1923
1923 Newton 0 Ark City 23 J. Birch Stuart
1923 Newton 20 Chase County 0 5-4
1923 Newton 7 Marion 26
1923 Newton 2 McPherson 6
1923 Newton 138 Hillsboro 0
1923 Newton 58 Peabody 0
1923 Newton 26 Nickerson 7
1923 Newton 0 El Dorado 6