Scores from the 1950’s

1959 Newton 16 Emporia 6 1959
1959 Newton 6 Winfield 19 4-5
1959 Newton 0 Ark City 28 Robert Coffman
1959 Newton 14 Altamont 7 Points for: 98: 10.89 ppg
1959 Newton 14 El Dorado 0 Points against: 183: 20.33 ppg
1959 Newton 21 Wellington 35
1959 Newton 0 Wichita West 39
1959 Newton 21 Derby 6
1959 Newton 6 Hutchinson 43
1958 Newton 27 Dodge City 0 1958
1958 Newton 6 Winfield 34 4-4-1
1958 Newton 14 Ark City 18 Robert Coffman
1958 Newton 19 Wichita East 30 Points for: 159: 17.67 ppg
1958 Newton 27 El Dorado 13 Points against: 173: 19.22 ppg
1958 Newton 0 Wellington 26
1958 Newton 20 Wichita West 13
1958 Newton 33 Derby 26
1958 Newton 13 Hutchinson 13
1957 Newton 19 Dodge City 30 1957 Fischer: 27-41-2
1957 Newton 13 Winfield 40 2-7
1957 Newton 0 Ark City 33 Curtis Fischer
1957 Newton 19 Wichita East 55 Points for: 116: 12.89 ppg
1957 Newton 13 El Dorado 21 Points against: 230: 25.56 ppg
1957 Newton 0 Wichita West 12
1957 Newton 13 Wellington 7
1957 Newton 27 Derby 13
1957 Newton 12 Hutchinson 19
1956 Newton 13 Wichita West 20 1956
1956 Newton 13 Wellington 19 2-7
1956 Newton 6 El Dorado 7 Curtis Fischer
1956 Newton 0 Wichita East 13 Points for: 66: 7.33
1956 Newton 7 Plainview 6 Points against: 159: 17.67 ppg
1956 Newton 0 Hutchinson 33
1956 Newton 0 Ark City 20
1956 Newton 6 Wichita North 41
1956 Newton 21 Winfield 0
1955 Newton 13 Wichita West 46 1955
1955 Newton 7 Wellington 28 5-4
1955 Newton 20 El Dorado 0 Curtis Fischer
1955 Newton 6 Wichita East 13 Points for: 108: 12 ppg
1955 Newton 20 Plainview 14 Points against: 142: 15.78 ppg
1955 Newton 18 Hutchinson 0
1955 Newton 19 Ark City 14
1955 Newton 6 Wichita North 27
1955 Newton 19 Winfield 0
1954 Newton 6 Dodge City 13 1954
1954 Newton 7 Wichita West 21 3-7
1954 Newton 7 Wellington 37 Curtis Fischer
1954 Newton 18 El Dorado 14 Points for: 109: 10.9 ppg
1954 Newton 12 Wichita East 20 Points against: 238: 23.8 ppg
1954 Newton 19 Plainview 6
1954 Newton 14 Hutchinson 33
1954 Newton 7 Ark City 47
1954 Newton 0 Wichita North 40
1954 Newton 19 Winfield 7
1953 Newton 14 Dodge City 33 1953
1953 Newton 0 Wichita West 21 2-8
1953 Newton 0 Wellington 13 Curtis Fischer
1953 Newton 7 El Dorado 20 Points for: 81: 8.1 ppg
1953 Newton 6 Wichita East 33 Points against: 204: 20.4 ppg
1953 Newton 35 Plainview 0
1953 Newton 7 Hutchinson 14
1953 Newton 0 Ark City 53
1953 Newton 0 Wichita North 17
1953 Newton 12 Winfield 0
1952 Newton 32 Stafford 0 1952
1952 Newton 17 St. Mary’s 21 6-2-1
1952 Newton 31 Wichita East 13 Curtis Fischer
1952 Newton 14 Hutchinson 14 Points for: 204: 22.67 ppg
1952 Newton 0 Wellington 21 Points against: 82: 9.11 ppg
1952 Newton 7 Wichita North 0
1952 Newton 34 Winfield 0
1952 Newton 34 Ark City 6
1952 Newton 35 El Dorado 7
1951 Newton 7 Stafford 0 1951
1951 Newton 13 St. Mary’s 0 5-3-1
1951 Newton 6 Wichita East 12 Curtis Fischer
1951 Newton 6 Hutchinson 28 Points for: 102: 11.33 ppg
1951 Newton 8 Wellington 27 Points against: 79: 8.778 ppg
1951 Newton 6 Wichita North 6
1951 Newton 34 Winfield 0
1951 Newton 15 Ark City 6
1951 Newton 7 El Dorado 0
1950 Newton 12 Hays Cadets 13 1950
1950 Newton 40 Ark City 14 2-4-2
1950 Newton 6 Wichita East 33 Curtis Fischer
1950 Newton 13 Hutchinson 13 Points for: 110: 12.22 ppg
1950 Newton 7 Wellington 14 Points against: 159: 17.67 ppg
1950 Newton 13 Wichita North 13
1950 Newton 19 Winfield 6
1950 Newton 0 El Dorado 53