Scores from the 1990’s

1999 Newton 7 Derby 28 1999 Jantz: 61-78
1999 Newton 0 Winfield 12 0-9
1999 Newton 12 El Dorado 23 Ted Jantz
1999 Newton 31 Campus 9 2 forfeits
1999 Newton 31 Hutchinson 24 Points for: 91: 10.11 ppg
1999 Newton 0 Ark City 19 Points against: 233: 25.89 ppg
1999 Newton 0 Valley Center 40
1999 Newton 8 McPherson 33
1999 Newton 0 Salina South 45
1998 Newton 7 Derby 54 1998
1998 Newton 7 Winfield 14 2-7
1998 Newton 41 El Dorado 16 Ted Jantz
1998 Newton 28 Campus 35 Points for: 161: 17.89 ppg
1998 Newton 24 Hutchinson 50 Points against: 233: 25.89 ppg
1998 Newton 6 Ark City 36
1998 Newton 7 Valley Center 50
1998 Newton 28 McPherson 23
1998 Newton 8 Salina South 55
1997 Newton 8 Winfield 28 1997
1997 Newton 14 El Dorado 21 3-6
1997 Newton 31 Hutchinson 14 Ted Jantz
1997 Newton 34 Ark City 6 Points for: 165: 18.33 ppg
1997 Newton 14 Derby 43 Points against: 209: 23.22 ppg
1997 Newton 20 McPherson 38
1997 Newton 8 Maize 0
1997 Newton 14 Valley Center 29
1997 Newton 22 Buhler 30
1996 Newton 7 Winfield 18 1996
1996 Newton 0 El Dorado 43 2-7
1996 Newton 28 Hutchinson 12 Ted Jantz
1996 Newton 14 Ark City 35 Points for: 145: 16.11 ppg
1996 Newton 14 Derby 28 Points against: 215: 23.89 ppg
1996 Newton 6 McPherson 13
1996 Newton 30 Maize 6
1996 Newton 14 Valley Center 21
1996 Newton 32 Buhler 39
1995 Newton 0 Ark City 14 1995
1995 Newton 6 Derby 25 5-4
1995 Newton 44 El Dorado 13 Ted Jantz
1995 Newton 28 McPherson 14 Points for: 196: 21.78 ppg
1995 Newton 26 Winfield 21 Points against: 176: 19.56 ppg
1995 Newton 34 Campus 21
1995 Newton 28 Hutchinson 6
1995 Newton 7 Garden City 35
1995 Newton 23 Dodge City 27
1994 Newton 7 Ark City 20 1994
1994 Newton 0 Derby 41 5-4
1994 Newton 43 El Dorado 12 Ted Jantz
1994 Newton 35 McPherson 15 Points for: 230: 25.56 ppg
1994 Newton 34 Winfield 0 Points against: 211: 23.44 ppg
1994 Newton 35 Campus 19
1994 Newton 50 Hutchinson 14
1994 Newton 12 Garden City 27
1994 Newton 14 Dodge City 55
1993 Newton 26 Winfield 27 1993
1993 Newton 21 McPherson 35 1-8
1993 Newton 7 El Dorado 20 Ted Jantz
1993 Newton 14 Ark City 35 Points for: 127: 14.11 ppg
1993 Newton 29 Hutchinson 46 Points against: 289: 32.11 ppg
1993 Newton 0 Derby 47
1993 Newton 15 Valley Center 13
1993 Newton 14 Kapaun 57
1992 Newton 40 Winfield 7 1992
1992 Newton 21 McPherson 6 8-3
1992 Newton 26 El Dorado 16 Ted Jantz
1992 Newton 13 Ark City 19 Points for: 256: 23.27 ppg
1992 Newton 40 Hutchinson 15 Points against: 172: 15.64 ppg
1992 Newton 13 Derby 27
1992 Newton 27 Valley Center 23
1992 Newton 27 Maize 14
1992 Newton 17 Kapaun 14
1992 Newton 19 Buhler 10
1992 Newton 13 Liberal 21
1991 Newton 44 Winfield 16 1991
1991 Newton 14 Ark City 6 9-2
1991 Newton 32 Campus 15 Ted Jantz
1991 Newton 14 El Dorado 13 Points for: 313: 28.45 ppg
1991 Newton 6 Derby 7 Points against: 152: 13.82 ppg
1991 Newton 74 McPherson 6
1991 Newton 39 Bishop Carroll 13
1991 Newton 39 Kapaun 13
1991 Newton 34 Valley Center 21
1991 Newton 13 Buhler 6
1991 Newton 10 Liberal 36
1990 Newton 24 Derby 28 1990
1990 Newton 10 Winfield 7 5-4
1990 Newton 15 El Dorado 24 Ted Jantz
1990 Newton 29 Ark City 0 Points for: 205: 22.78 ppg
1990 Newton 39 Campus 30 Points against: 140: 15.56 ppg
1990 Newton 0 Hutchinson 23
1990 Newton 25 Buhler 28
1990 Newton 20 Valley Center 0
1990 Newton 43 McPherson 0