Scores from the 2000’s

2009 Newton 32 Liberal 8 2009
2009 Newton 57 Valley Center 7 7-3
2009 Newton 20 Campus 6 Brent Glann Glann: 47-50
2009 Newton 7 McPherson 30 Points for: 324: 32.8 ppg
2009 Newton 44 Wyandotte 8 Points against: 228: 22.8 ppg
2009 Newton 47 Pratt 35
2009 Newton 17 Winfield 14
2009 Newton 47 Ark City 7
2009 Newton 27 Kapaun 52
2009 Newton 28 Bishop Carroll 63
2008 Newton 37 Liberal 24 2008
2008 Newton 45 Valley Center 6 6-3
2008 Newton 42 Campus 7 Brent Glann
2008 Newton 22 McPherson 41 Points for: 351: 39 ppg
2008 Newton 54 Wyandotte 0 Points against: 185: 20.56 ppg
2008 Newton 61 Pratt 35
2008 Newton 20 Winfield 27
2008 Newton 49 Ark City 0
2008 Newton 21 Kapaun 45
2007 Newton 29 Maize 22 2007
2007 Newton 28 Rose Hill 34 6-4
2007 Newton 59 Campus 12 Brent Glann
2007 Newton 54 Ark City 13 Points for: 314: 31.4 ppg
2007 Newton 0 McPherson 27 Points against: 187: 18.7 ppg
2007 Newton 45 Winfield 14
2007 Newton 41 Valley Center 0
2007 Newton 35 Wichita West 0
2007 Newton 17 Kapaun 20
2007 Newton 6 Bishop Carroll 47
2006 Newton 22 Maize 34 2006
2006 Newton 14 Rose Hill 21 5-5
2006 Newton 25 Campus 6 Brent Glann
2006 Newton 39 Ark City 21 Points for: 242: 24.2 ppg
2006 Newton 13 McPherson 42 Points against: 216: 21.6 ppg
2006 Newton 42 Winfield 0
2006 Newton 47 Valley Center 14
2006 Newton 28 Wichita West 0
2006 Newton 12 Kapaun 41
2006 Newton 0 Bishop Carroll 37
2005 Newton 20 Hutchinson 48 2005
2005 Newton 14 Goddard 7 3-6
2005 Newton 22 Winfield 41 Brent Glann
2005 Newton 35 Ark City 22 Points for: 111: 12.23 ppg
2005 Newton 0 Campus 28 Points against: 284: 31.56 ppg
2005 Newton 6 Salina South 33
2005 Newton 14 Valley Center 12
2005 Newton 0 Bishop Carroll 45
2005 Newton 0 Kapaun 48
2004 Newton 0 Hutchinson 14 2004
2004 Newton 43 Goddard 14 6-4
2004 Newton 27 Winfield 13 Brent Glann
2004 Newton 34 Ark City 0 Points for: 196: 19.6 ppg
2004 Newton 31 Campus 17 Points against: 137: 13.7 ppg 137: 13.7 ppg
2004 Newton 0 Salina South 27
2004 Newton 20 Valley Center 7
2004 Newton 6 Bishop Carroll 17
2004 Newton 21 Kapaun 7
2004 Newton 14 Salina Central 21
2003 Newton 21 Derby 38 2003
2003 Newton 35 El Dorado 3 5-5
2003 Newton 7 Hutchinson 38 Brent Glann
2003 Newton 9 Winfield 18 Points for: 204: 20.4 ppg
2003 Newton 42 Campus 14 Points against: 229: 22.9 ppg
2003 Newton 7 Ark City 0
2003 Newton 41 Valley Center 7
2003 Newton 27 McPherson 7
2003 Newton 7 Salina South 48
2003 Newton 7 Salina Central 56
2002 Newton 10 Derby 20 2002
2002 Newton 28 El Dorado 0 7-4
2002 Newton 13 Hutchinson 28 Brent Glann
2002 Newton 28 Winfield 21 Points for: 293: 26.64 ppg
2002 Newton 48 Campus 28 Points against: 218: 19.82 ppg
2002 Newton 21 Ark City 7
2002 Newton 50 Valley Center 21
2002 Newton 33 McPherson 20
2002 Newton 14 Salina South 24
2002 Newton 41 Winfield 0
2002 Newton 7 Salina Central 49
2001 Newton 7 Derby 56 2001
2001 Newton 0 Winfield 25 1-8
2001 Newton 14 El Dorado 35 Brent Glann
2001 Newton 14 Campus 21 Points for: 77: 8.56 ppg
2001 Newton 6 Hutchinson 39 Points against: 280: 31.11 ppg
2001 Newton 13 Ark City 28
2001 Newton 13 Valley Center 30
2001 Newton 10 McPherson 6
2001 Newton 0 Salina South 41
2000 Newton 0 Derby 40 2000
2000 Newton 7 Winfield 13 1-8
2000 Newton 14 El Dorado 28 Brent Glann
2000 Newton 7 Campus 27 Points for: 96: 10.67 ppg
2000 Newton 7 Hutchinson 38 Points against: 259: 28.78 ppg
2000 Newton 21 Ark City 14
2000 Newton 14 Valley Center 34
2000 Newton 20 McPherson 33
2000 Newton 6 Salina South 30